Organizacja

Organizacja operacyjna Instytutu Szondiego

 

Organy

 

Rada fundacji jest najwyższym organem fundacji, wyznaczającym dyrektorów kursów studiów, dyrekcji instytutu i wydziałów edukacji. Poprzez te nominacje Rada może, z jednej strony, bezpośrednio umieścić swoje uprawnienia w wydawaniu dyrektyw do praktyki, jednocześnie odgrywając rolę w codziennej działalności instytutu, na którym dyrektorzy mają obowiązek dostarczania informacji i sprawozdań. Trzej dyrektorzy departamentów są obecni podczas posiedzeń rady fundacji. Mogą składać wnioski, ale nie mogą głosować.

 

Ponadto rada fundacji składa się z komisji finansowej, która śledzi zarządzanie aktywami, utrzymuje kontakty z bankami inwestycyjnymi i która jest uprawniony do zatwierdzania większych wydatków w pilnych sytuacjach (dodatkowy budżet) na wniosek kierownictwa instytutu. Komisja finansów dokonuje wstępnych ocen budżetu i sprawozdań finansowych. Komisja finansów jest upoważniona do udzielania instrukcji budżetowych. Rada fundacji powołuje ponadto komisję etyczną, a także komisje odwoławcze i skargi. Komisje te, zgodnie z ich przepisami, działają niezależnie od innych organów instytutów. Delegaci: rada fundacji może, na czas określony, wyznaczyć delegatów do zadań specjalnych. Delegaci ci pracują nad swoim specjalnym zadaniem na podstawie mandatu na zlecenie rady fundacji. Działy mają następującezadania:

 

a) Kierunek kursów studiów ma za zadanie zarządzanie wszystkimi sprawami związanymi z nauką. Obejmuje to kursy z uczniami i ich kierownictwem, zakup materiałów do nauki oraz nadzór trenerów i doradców do nauki. Do jego zadań należą również badania, monitorowanie postępów studiów oraz organizacja działań badawczych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kolejności. Dyrektor badań jest zobowiązany do budżetu i monitoruje finansowanie działań badawczych, a także wnioskuje o finansowanie. Dyrektor studiów utrzymuje również relacje z innymi instytucjami szkoleniowymi i edukacyjnymi w zakresie swoich obowiązków.

 

b) Zadaniem zarządzania instytutem jest nadzorowanie powiązań między wszystkimi procesami operacyjnymi w instytucie, monitorowanie rozwoju rachunków bieżących i jego przestrzegania budżetu oraz podejmowanie odpowiednich środków zaradczych w razie potrzeby, jeśli pojawią się jakiekolwiek sygnały o nadchodzącym "wykolejeniu". Kierownictwo instytutu leży u podstaw obowiązku niezwłocznego informowania komisji finansowej o odbiegających (negatywnych) zmianach oraz zalecania środków zaradczych, jeżeli komisja zarządzająca instytutem nie jest właściwa do wdrożenia własnych środków. Sekretariat jest uzupełnieniem do zarządzania

 

instytutem do wykonywania usług. Sekretariat jest centrum administracyjnym instytutu, a ponadto służy jako baza informacji. Kierownictwo instytutu jest również odpowiedzialne za panel ekspertów "zapewnienie jakości biznesowej" i współpracuje z jego dyrektorem w celu przygotowania nadchodzącego procesu akredytacji. Zarządzanie instytutem jest odpowiedzialne za zadania administracyjne "grupy kontaktów zagranicznych" i zapewnia finansowanie swojej działalności. Grupa kontaktowa proponuje zagranicznym przydziałom do rady fundacji, która w kontekście planu rocznego lub wieloletniego stanowi podstawę do nawiązania kontaktów ze stronami zagranicznymi.

 

c) Komisja edukacyjna

 

Podgrupy:
Komisja oceniająca: ocena wyników studiów
Grupa analityków szkoleniowych i superwizorów
Komisja analityków szkoleniowych i kontrolnych
Grupa nadzorcza (superwizja) "zapewnienie jakości merytorycznej"
Nauka i badania

 

Nauka i badania: monitoruje rozwój naukowy w dziedzinie psychologii, psychoterapii i innych form terapii, a także w dziedzinach wiedzy, takich jak genetyka i bioenergia.

Organigramm Szondi